Esimeses Nupukate lahenduste konkursi inkubatsiooniprorgrammis osales 2016. a suvel seitse olulise probleemipüstitusega erinäolist algatust. 

Vaikuseminutite meeskond loob unikaalset tõenduspõhist programmi, mis viib teadlikkust kasvatavad (ingl k mindfulness) enesejuhtimise harjutused riikliku haridussüsteemi kaudu lasteni. Eesmärgiks on töötada süsteemselt valitud organisatsioonidega, mis saavad olla eeskujuks kõigile koolidele ja lasteaedadele.

 vaikuseminutid.ee
 facebook.com/vaikuseminutid
   info@vaikuseminutid.ee

Saagu Valguse lahenduse sisuks on edasi arendada ja laiendada Saagu Valguse integreeritud laste- ja perekeskuse mudelit, mis pakub kompleksteenust kooli ja omavalitsuse poolt suunatud abivajavatele lastele ning töötab parima tulemuse saavutamiseks paralleelselt nende laste peredega. Idee aluseks on oma vajalikkust tõestanud ja positiivset tagasisidet saanud Raplamaa heategevusliku lastekeskuse tegevus, ning selle keskuse tegevusmudeli alusel loodud keskused Järvamaal, Võrus ja Pärnus.

info@saaguvalgus.ee

Uimastitarvitajate rehabilitatsioonikeskuse eesmärgiks on käivitada tõenduspõhine programm, mis keskenduks nii noorele kui tema perele ning oleks vabatahtlikkuse alusel. Programmis osalev laps saaks järjepidevalt nõustamist, psühhoteraapiat, käiks koolis ja tegeleks oma huvialadega. Lapsevanemad osaleksid pereteraapias ja saavad individuaalset nõustamist. Programmi eeskujuks on Kanadas, Ungaris ja Portugalis jm tegutsev rehabilitatsioonikeskuste programm Portage.

kadriann.lee@gmail.com

Topsiringi eesmärgiks on arendada 2017. aasta kevadeks välja võimekus toimida avalike sündmuste korraldajate alalise partnerina korduvkasutatavate joogitopside teenuse pakkujana. Seeläbi soovitakse aidata kaasa ressursikasutuse tõhustamisele, saaste vähendamisele ning korduvkasutamise põhimõtete edendamisele Eesti avalikel üritustel.

topsiring.ee
facebook.com/topsiring

kadri.kaarna@gmail.com

Kalamaja Avatud Kool on algatus, mille raames luuakse Eestisse uut tüüpi kool. Sellest koolist saab avatud mudel, selle lähtealused, töökorraldus ja metoodikad saavad olema avalikud ning kõigile huvilistele kättesaadavad. Õppetöö toimub ligi 50% ajast läbi projektiõppe, sh Service Learning ehk kogukonnaõppe põhimõtete alusel.

avatudkool.ee
facebook.com/avatudkool
helen.sabrak@avatudkool.ee

Tagasi Kooli+ programmiga luuakse 9.-12. klasside õpilastele karjääriõpetuse ja ettevõtlikkuse valikkursuse mudel, kus kursuse sisu loovad ja korraldavad õpilased ise lähtuvalt oma vajadustest, kutsudes tundidesse erinevate eluvaldkondadega tegelevaid külalisõpetajaid ja inimesi väljastpoolt kooli. Lisaks koolitundidele saavad õpilased leppida nendega kokku töövarjutamisi, ekskursioone ja muid koostöövorme, mis nende õppimist toetavad.  

huvitavkool.blogspot.com
kerttu@tagasikooli.ee

Rahvusvahelise maja idee on luua Tartusse kohtumispaik, kuhu inimesed saavad tulla ja kogeda kultuuriliselt ja etniliselt mitmekesist atmosfääri, osaleda töötubades ja tegevustes, mis annab võimaluse turvaliselt tunda, pakkudes samal ajal uus-sisserändajatele võimalust omandada oskusi ja teadmisi, mis on vajalikud eluks Eestis. Lisaks pakutavatele töötubadele (uusimmigrantide ja eestlaste poolt) oleks keskuse ühendavaks faktoriks Araabia stiilis kohvik. Algatuse eeskujuks on sarnased positiivse mõjuga algatused Põhjamaades.

ethicallinks.org
facebook.com/ethical.links
info@ethicallinks.org