2019 aastal osaleb inkubaatoris täismahus 6 algatust:

Andmekool
Teele Pehk, Maarja-Leena Saar, Kristjan Maasalu, Marko Vaik
Kontakt: teele@okee.ee

Probleem on Eestis vähene digivõimaluste kasutamine riigi strateegilises juhtimises ning digikodanike vähene teadlikkus oma õigustest. Lahendusena tõstetakse avaliku sektori juhtide, ettevõtjate ja huvikaitsjate andmepädevust – selleks eestindatakse koolitusmaterjale ja luuakse avatud valitsemise prototüüpe.

Wise Waste Collect
Marika Mägi, Helena Vipre, Reelika Preegel
Kontakt: marika@beautypanic.ee

Probleemiks on sorteerimata jäätmed iluteeninduses - hetkel ei tegele ükski osapool jäätmete sorteerimise ja taaskasutusse suunamisega. Lahendusena luuakse ilumaailma prügi ja pakendi sorteerimise teenus, kaasates kolmikahela kõik lülid – maaletooja, iluteenindaja ja lõpptarbija.

SELFres
Mari-Liis Sults, Siret Paasmäe
Kontakt: mari.liis.sults85@gmail.com

Probleemiks on, et õpilased on koolisüsteemi surutud kastide järgi ja õpilase juhtimisega tegelevad kool ja õpetajad (mitte õpilane ise). Lahendusena luuakse õpilase personaalse õpitee päevik SELFres, mille abil saab õpilane ise oma õppimist planeerida.

Jututaja
Katre Liiv, Mari-Liis Sööt, Anu Leps
Kontakt: liivkatre@gmail.com

Probleemiks on vanemaealiste üksildus, isoleeritus ühiskonnast ja sotsiaalse elu hääbumine. Lahendusena luuakse põlvkondadevahelist suhtlust hooldekodudes elavate eakate ja noorte vahel, tuginedes Norra sotsiaalse ettevõtte GenerasjonM kogemusele.

Köömen
Dan Prits, Anna Suvi, Jameela Prits, Anneli Chhabra, Kristi Aas
Kontakt: dan@internationalhouse.ee

Probleemiks on, et Eestisse saabunud pagulastel on keeruline tööturule siseneda. “Köömen” toetab pagulaste tööturule sisenemist ja karjääri alustamist Eesti toitlustusvaldkonnas 6-kuulise arenguprogrammi kaudu.

GTL labor
Maarja Hallik, Anu Tammeleht, Mirell Merirand, Merike Saar
Kontakt: maarjah@tlu.ee

Probleemiks on, et praegune haridus ei valmista noori ette olema aktiivsed maailmakodanikud. GTL labor toob koolidesse päris projektid formaalõppe osana, kus õpilastel on võimalik panustada oma kogukonna arengusse ja samal ajal omandada 21. sajandi oskusi ja teadmisi nagu koostöö, loovus, ettevõtlikkus.

Inkubaatori esimeses osas kevadel 2019 osalesid veel lisaks 4 algatust:

Superheroes
Kairi Rais, Eva Ponomarjov, Pirgit Lohk, Tiina Kärsna
Kontakt: eva@superheroes.ee

Probleemiks on Eesti naiste madal osalus ettevõtluses. Lahendusena viiakse Superheroes (tüdrukute ettevõtlusprogramm) uuele tasandile, tõstes fookusesse süvendatult finantskirjaoskuse õpetamise, eneseteadlikkuse ja ettevõtluse, et valmistada naisi paremini ja põhjalikumalt ette ettevõtjaks hakkamisel, sellel teekonnal püsimisel ja kasvamisel.

ChangeMakers Center
Andrei Sadovoi, Merili Ginter, Erkki Kuber, Carmen Toomet, Kerly Piirsalu, Kätlyn Jürisaar
Kontakt: merili@sev.ee

Probleemiks on haridussüsteemi üldine ülesehitus, mis ei soodusta noorte õnnetunnet. Lahendusena tahetakse noortel aidata leida tuleviku perspektiivi ning läbi mõtestatud tegevuse ja enesearengu tekitada pikkajalisi suhteid tööandjatega või edukat iseseisvat tegutsemist ettevõtlusmaailmas. Selleks luuakse enesearengut ning ettevõtlusteadmisi pakkuv huvikool Changemakers Center.

PALA
Merilin Vernik, Johanna Lukk, Joanna Laast, Margit Bastig, Taavi Audo
Kontakt: merilinvernik@gmail.com 

Probleemiks on toiduraiskamine ja söögikõlbuliku toidu äraviskamine toitlustusasutustes. Lahendusena luuakse rakendus, mille kaudu toitlustajad saavad odavama hinnaga maha müüa päeva jooksul ülejäänud toidu.

Paranduskelder
Lauri Mei, Jiri Krejci, Jaana Ahlberg, Gloria Niin, Svjatoslav Orlov
Kontakt: laurimei@icloud.com 

Probleemiks on, et suur osa kasutuskõlblikke esemeid jõuab jäätmejaama, kuigi need oleksid vähese parandamisega kasutatavad. Lahendusena luuakse mitmeid töökodasid hõlmav keskus (paranduskelder), kus inimesed saavad ise esemeid parandama tulla, jagatakse oskusteavet või materjale ja pakutakse teenust.


2018. aastal osalesid inkubaatoris Klassijuhataja arenguprogramm, Tugitakso, EduLab, Eesti Toitumisnõustajate Ühendus, ESTudent, HopeHolders ja Seniorship.

Klassijuhataja arenguprogramm

Mari Mäekivi, Krista Arro

Klassijuhataja arenguprogramm loob paremat suhtlust kooli ja kodu vahel ning pakub terviklikku tuge klassijuhatajale, kelle roll pole alati selge, kuid vastutus noorte arengu toetamisel on suur.

Kontakt: maekivimari@gmail.com 

Tugitakso

Ingrid Kõrgema, Liina Heinmäe, Gerli Hummel

Tugitakso avardab erivajadustega inimeste transpordivõimalusi, kaasates sõiduvahendusplatvorme. Arendatakse tervikteenust, kus juht pakub kliendile tuge sõltuvalt tema vajadustest – lisaks sihtkohta sõidutamisele aitab näiteks kliendi tema neljanda korruse korterist taksosse.

Kontakt: ingrid.korgema@gmail.com 

EduLab

Tarvo Metspalu

EduLab meeskond on töötanud välja loodus-, tehnika-, ja teadusalaste huviringide stardikomplektid, mida saavad kasutada koolid ja teised noortega tegelevad asutused insenertehniliste oskuste õpetamiseks põneval ja praktilisel moel.

Kontakt: tarvo@makerlab.ee

Eesti Toitumisnõustajate Ühendus

Eva-Liisa Kaaristo, Külli Holsting

Algatuse idee on viia lasteaedadesse ja koolidesse Prantsusmaal ja Skandinaaviamaades suurepäraseid tulemusi andnud SAPERE meeltepõhine toiduõpe, mis tutvustab lastele erinevaid maitseid ja toidu tekstuure, aidates neil kujundada õiged toitumisharjumused, mille tulemusena on väheneb laste ülekaal.

Kontakt: evaliisa.kaaristo@gmail.com

Laste Akadeemia

Aneth Tuurmaa, Marliin Koolmeister

ESTudent tegeleb õppevara loomise ja arendamisega ning loob veebiplatvormi, mille kaudu nii õpetajad, lapsevanemad kui ka teised spetsialistid (eripedagoogid, logopeedid, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, sotsiaaltöötajad) saavad tellida õppimist toetavad abivahendeid hariduslike erivajadustega õpilastele.

Kontakt: aneth.tuurmaa@gmail.com

HopeHolders

Sigrid Tammiste, Elen Preimann, Dagmar Narusson

HopeHolders viib läbi turvalise veebikeskkonna kokku kogemusnõustajad ja inimesed, kes on sattunud emotsionaalselt keerulisse olukorda (näiteks lähedase haigestumine või töökaotus).

Kontakt: stammiste@gmail.com

Seniorship

Anna-Liisa Palatu, Kai Reinfeldt, Jevgeni Širai

Seniorship vahendab eakatele praktikaprogramme, mis loovad vanematele inimestele võimalusi ümberõppeks ja tööturule naasmiseks läbi praktikal osalemise.

Kontakt: annaliisa.palatu@gmail.com 

Eelmiste aastate vilistlaste Topsiringi, Alustavat õpetajat toetava kooli ja Käpp ja Käsi tegevuste kohta saad lähemalt vaadata ka järgmistest videotest.
2017 aastal läbisid inkubaatori ja arendasid oma tegevusmudelit kuus algatust – Asendusõpetajate süsteem, Alustavat õpetajat toetav kool, Spinner praktikaprogramm, Liikumisretsept, Käpp ja Käsi ning Mure Pooleks.


Asendusõpetajate süsteem
Teibi Torm, Priit Jõe, Maris Viires, Jüri Käosaar
Asendusõpetajate süsteemiga luuakse veebipõhine, üle-eestiline asendusõpetajate vahendussüsteem ja koolitusprogramm, mis aitab kiirelt õpetaja ainetunnid üle võtta – et koolijuhid saaksid lihtsalt tagada asendustundide kvaliteedi. 

  facebook.com/Asendusopetajad

teibitorm@gmail.com

Alustavat õpetajat toetav kool
Triin Noorkõiv, Laura Komp, Kristjan Lepp, Leelo Valgma
Hea alguse meeskonna soov on kujundada Eestis alustavate õpetajate toetamiseks vajalikud võrgustikud, kompetentsid, teenused ja nende pakkumine, mis on õpetajatöö alguses kõige kriitilisemad.

  www.alustavatõpetajattoetavkool.ee

  facebook.com/alustavatopetajattoetavkool

triin.noorkoiv@gmail.com

Spinner praktikaprogramm 
Evelyn Sepp, Jana Pavlenkova, Darja Saar, Anton Ossipovski
Spinner on tööpraktika programm, millega soovitakse tutvustada keskkoolinoortele Eesti idufirmade ja teiste uuendusmeelsete tehnoloogiaettevõtete töökultuuri ja väljakutseid. Programmi eesmärk on pakkuda läbi praktika lühiajalist töötamis- ja õppimisvõimalust ettevõtetes ja anda seeläbi inspiratsiooni, eeskujusid ja kontakte, mida rakendada hiljem ka oma kodukohas. Esimene pilootprogramm on suunatud esmalt Ida-Virumaalt pärit muukeelsetele nooretele.

sepp.evelyn@gmail.com

Liikumisretsept 
Eeva-Liisa Sibul, Eda Vallimäe
Liikumisretsepti meeskonna soov on ühendada esmatasandi meditsiin ja fitness-sektor. Idee tuumaks on terviseedendusprogramm, mis baseerub sarnastel välismaa praktikatel, luues rohkem võimalusi krooniliste haigustega inimestele sobivateks treeninguteks. Olulisteks uuendusteks oleks (pere)arsti poolt välja kirjutatava liikumisretsepti laiem juurutamine, liikumisnõustamine ning partnerasutuste (spordiklubide) võrgustiku välja arendamine.

  http://liikumisretsept.ee

eeva-liisa.sibul@kliinikum.ee

Käpp & Käsi vangide treeningprogramm 
Minna Sild, Sandra Liiv, Helis Karp, Mariliis Tilk
Käpp & Käsi viib omavahel kokku varjupaiga koerad ja vangid. Loome vangidele treeningprogrammi, mille käigus nad omandavad baasoskused koerte sotsialiseerimiseks ja kuulekustreenimiseks. Iga kinnipeetav, kes programmis osaleb, saab treenimiseks varjupaiga koera, kellega paari kuu vältel igapäevaselt tegeleda. Koerad omandavad käitumisoskused, mis suurendavad nende kodustamise võimalusi. Kinnipeetavad saavad läbi koolitusprogrammi võimaluse leida mõtestatud tegevust vanglas viibides ja positiivse sotsialiseerumiskogemuse koertega suheldes.

minnasild@gmail.com

Mure Pooleks - vaimse tervise teemalised vestlusgrupid noortele
Diana Vähi, Karen-Pauliin Konks, Sandra Volmer
Mure pooleks meeskond arendab sotsiaalvaldkonna tudengite poolt juhitud vaimse tervise teemalisi vestlusgruppe noortele vanuses 15-26. Gruppides on kuni kaheksa liiget ja programm kestab 8-12 nädalat ning on suunatud praktiliste toimetulekuoskuste arendamisele, sotsiaalsele õppimisele ja ühiste kogemuste jagamisele.

murepooleks.ee

www.facebook.com/murepooleks

dianavahi1@gmail.com

2016 aastal läbisid inkubaatori ja arendasid oma tegevusmudelit seitse algatust – Vaikuseminutid, Saagu Valgus, Uimastitarvitajate rehabilitatsioonikeskus, Topsiring, Kalamaja Avatud Kool ja Tagasi Kooli + programm ja Rahvusvaheline maja.


Vaikuseminutite meeskond loob unikaalset tõenduspõhist programmi, mis viib teadlikkust kasvatavad (ingl k mindfulness) enesejuhtimise harjutused riikliku haridussüsteemi kaudu lasteni. Eesmärgiks on töötada süsteemselt valitud organisatsioonidega, mis saavad olla eeskujuks kõigile koolidele ja lasteaedadele.

 vaikuseminutid.ee

 facebook.com/vaikuseminutid


Saagu Valguse lahenduse sisuks on edasi arendada ja laiendada Saagu Valguse integreeritud laste- ja perekeskuse mudelit, mis pakub kompleksteenust kooli ja omavalitsuse poolt suunatud abivajavatele lastele ning töötab parima tulemuse saavutamiseks paralleelselt nende laste peredega. Idee aluseks on oma vajalikkust tõestanud ja positiivset tagasisidet saanud Raplamaa heategevusliku lastekeskuse tegevus, ning selle keskuse tegevusmudeli alusel loodud keskused Järvamaal, Võrus ja Pärnus.

info@saaguvalgus.ee

Uimastitarvitajate rehabilitatsioonikeskuse eesmärgiks on käivitada tõenduspõhine programm, mis keskenduks nii noorele kui tema perele ning oleks vabatahtlikkuse alusel. Programmis osalev laps saaks järjepidevalt nõustamist, psühhoteraapiat, käiks koolis ja tegeleks oma huvialadega. Lapsevanemad osaleksid pereteraapias ja saavad individuaalset nõustamist. Programmi eeskujuks on Kanadas, Ungaris ja Portugalis jm tegutsev rehabilitatsioonikeskuste programm Portage.

kadriann.lee@gmail.com

Topsiringi eesmärgiks on arendada 2017. aasta kevadeks välja võimekus toimida avalike sündmuste korraldajate alalise partnerina korduvkasutatavate joogitopside teenuse pakkujana. Seeläbi soovitakse aidata kaasa ressursikasutuse tõhustamisele, saaste vähendamisele ning korduvkasutamise põhimõtete edendamisele Eesti avalikel üritustel.

topsiring.ee

facebook.com/topsiring


kadri.kaarna@gmail.com

Kalamaja Avatud Kool on algatus, mille raames luuakse Eestisse uut tüüpi kool. Sellest koolist saab avatud mudel, selle lähtealused, töökorraldus ja metoodikad saavad olema avalikud ning kõigile huvilistele kättesaadavad. Õppetöö toimub ligi 50% ajast läbi projektiõppe, sh Service Learning ehk kogukonnaõppe põhimõtete alusel.

avatudkool.ee

facebook.com/avatudkool

helen.sabrak@avatudkool.ee

Tagasi Kooli+ programmiga luuakse 9.-12. klasside õpilastele karjääriõpetuse ja ettevõtlikkuse valikkursuse mudel, kus kursuse sisu loovad ja korraldavad õpilased ise lähtuvalt oma vajadustest, kutsudes tundidesse erinevate eluvaldkondadega tegelevaid külalisõpetajaid ja inimesi väljastpoolt kooli. Lisaks koolitundidele saavad õpilased leppida nendega kokku töövarjutamisi, ekskursioone ja muid koostöövorme, mis nende õppimist toetavad.  

huvitavkool.blogspot.com

kerttu@tagasikooli.ee

Rahvusvahelise maja idee on luua Tartusse kohtumispaik, kuhu inimesed saavad tulla ja kogeda kultuuriliselt ja etniliselt mitmekesist atmosfääri, osaleda töötubades ja tegevustes, mis annab võimaluse turvaliselt tunda, pakkudes samal ajal uus-sisserändajatele võimalust omandada oskusi ja teadmisi, mis on vajalikud eluks Eestis. Lisaks pakutavatele töötubadele (uusimmigrantide ja eestlaste poolt) oleks keskuse ühendavaks faktoriks Araabia stiilis kohvik. Algatuse eeskujuks on sarnased positiivse mõjuga algatused Põhjamaades.

ethicallinks.org

facebook.com/ethical.links

info@ethicallinks.org