Inkubaatorisse esitati 2020. aastal kokku 80 ühiskonda paremaks muutvat ideed. Kahjuks saime vastu võtta vaid 10, aga et anda ka teistele meeskondadele võimalus leida mõttekaaslasi, loetleme need ideed (esitatud kujul), mille esitajad andsid loa idee ja kontaktide jagamiseks, siin üles. Kui idee tundub huvitav, võtke esitajaga julgelt ühendust ja mine tea, milline tore koostöö sellest sündida võib!

Ideed haridusvaldkonnas:

Idee nimi: Liikumispäevik
Kirjeldus Õpilaste sportlike tulemuste talletamine, mis annab võimaluse jälgida sooritusi, arengut ja teha eneseanalüüsi. Lisaks treeningpäeviku võimalus, õpilaste vahelised väljakutsed ja tervisealane info/soovitus.
Kontakt: Dmitri Reinmets, dmitri.reinmets@hotmail.com

Idee nimi: Helirännak
Kirjeldus
Eesti laste stressitase ja sellest tulenevad hädad õppimisel, keskendumisel ja sotsialiseerimisel vajavad adresseerimist. Visiooniga tuua vaimse tervise ainetund õppekavadesse annab Helirännaku elamusõppe formaat põneva - , vahetu -ja mängulise kogemuse Eesti koolide õpilastele.  Helirännak toob nähtavale vaimse tervisega tegelemise olulisuse.  Seda lõbusas -ja meeleolukas võtmes.
Kontakt:
Vahur Kubja, vahur@kubja.com
 
Idee nimi: Hiiumaa Lastevanemate Kool
Kirjeldus
Probleem on vähene koostöö kooli ja lastevanemate vahel ning sobivate meetmete vähesus positiivse vanemluse toetamisel. Lahendusena arendatakse edasi Hiiumaa Lastevanemate Kooli loeng-vestlusõhtute sarja lastevanematele ja õpetajatele, mis aitab luua ja hoida suhteid mõlema osapoole vahel, toetab vanemaid laste kasvatamisel ning mõjutab seeläbi otseselt laste heaolu. Hiiumaa Lastevanemate Kooli materjalidest pannakse kokku videoõpik koos juhendmaterjaliga, mida saavad kasutada koolid üle Eesti.
Kontakt:
Liisa Otsak, info@roomuallikas.ee
 
Idee nimi: 21. saj külade tark haridusvõrk
Kirjeldus
Eesti haridusvõrk kiilaneb maapiirkonnas kasvavas tempos, kuid hariduslevita piirkonnas ei saa noored lastega pered elada. Kas suudame Eestis välja mõelda ja ellu rakendada 21. saj külade targa haridusvõrgu, mis võimaldaks maalapsel saada head haridust kodu lähedal? Et aina rohkem lastega peresid maale kodu looks ja maaelu kestma jääks.  Tuleb luua üle-Eestiline katusorganisatsioon, näit SA Eesti Külakool, mis kaasab külade targa haridusvõrgu arendamisse nii parima haridusalase oskusteabe kui ka kohaliku eraalgatuse, maaelu arendusorganisatsioonid ning maal tegutevad ettevõtted.
Kontakt:
Liisa-Lota Kaivo, igassekyllaomakool@gmail.com
 
Idee nimi: Gapsy
Kirjeldus
17-20% noortest täiskasvanutest kukuvad Eestis ülikoolidest ja kutsekoolidest välja. Soovime luua õppeprogrammi, mis arendaks vaheaasta jooksul noorte pädevusi ja pehmeid oskuseid, aidates neil teha õigeid haridusalaseid valikud ja seega vähendada väljalangevust koolidest.
Kontakt:
Susanna Veevo, susanna.veevo@gmail.com
 
Idee nimi: Dokfoto Digilab
Kirjeldus
Probleemiks on piiratud õppetöö vahendid ühiskonnas oluliste teemade käsitlemiseks klassitunnis-ja noorteorganisatsioonides. Lahenduseks on dokumentaalfotograafial ja dokumentaalfotonäitustel põhinev digiõppematerjal õpetajatele klassitunnis ühiskonnas oluliste teemade käsitlemiseks.
Kontakt:
Toomas Järvet, toomas@dokfoto.ee
 
Idee nimi: OLENRADA
Kirjeldus
Taaskasutatavad tegelusvihikud ja arenguraamatud lastele vanuses 1-5 eluaastat, mis on koostatud maailma juhtivate metoodikate baasil (Montessori, Glen Doman, PECS, Zajcevy süsteem) Me arvame, et ennetades tavaliste laste arenguprobleemid eelkoolieas, vähendame HEV laste arvu Eestis.
Kontakt:
Rada, olenrada@gmail.com
 
Idee nimi: Learn by doing awake the Talents
Kirjeldus
Lapse andest lähtuv eakohane huviharidus, peab olema hariduse kõrval lapse põhiõigus, mitte luksuskaup. Seda saab pakkuda tänases Eesti haridusruumis olemasolevalt ressursilt, kui seda mõistlikult ja koostöiselt korraldada.
Kontakt:
Grüüne Ott, Gruune.Ott@endla.edu.ee
 
Idee nimi: Tallinna Linnamuuseum
Kirjeldus
Tallinna Linnamuuseumi haridusprogramm, mis kaasab ELAVA AJALOO MEEDIUMI. Programmi üks osa koosneb vestlusest ajaloolise sündmuse läbielanuga,  ühtlasi talletatakse saadud informatsioon. Täna uuele elamuslikule programmile on kaetud 2 muuseumi põhitegevust: ajaloo talletamine ja vahendamine.
Kontakt:
Reti Meema, pedagoogid@linnamuuseum.ee
 
Idee nimi: EduMetrik
Kirjeldus
Eesti ühiskonnas on hariduse valdkonnas kooli peamiseks kvaliteedi näitajaks eksamite ja tasemetööde tulemused, samas kui sisimas inimestena teame, et head eksami tulemused ei ole hea kooli ainukeseks tunnuseks. Lahendusena loob EduMetrik vähemalt viis mõõdikut haridusjuhtimise maastikule, et koolijuht saab objektiivsetest andmetest tulenevaid otsuseid teha.  Mõõdikute sisu tuleb avalikest andmetest, mida haridusasutused igapäevasel sisestavad erinevatesse süsteemidesse ja vajadusel loome ka uusi mõõdikuid.
Kontakt:
Mari-Liis Sults, mari.liis.sults85@gmail.com
 
Idee nimi: Logopuu
Kirjeldus
Kõneprobleemidega lapsed jäävad koolieelses eas vajalikust logopeedilisest abist ilma ja vanemad ei saa neid iseseisvalt toetada, kuna puudub süsteemne ja tõenduspõhine lahendus. Logopuu on veebiplatvorm, kus lapsevanem saab ise testida oma lapse kõne arengu taset, leiab kiirelt ja mugavalt usaldusväärset infot  ja veebipõhiseid mänge iseseisvaks koduseks arendustööks.
Kontakt:
Kati Mäesaar, jaanusjegorov@icloud.com
 
Idee nimi: MTÜ Muinasjutu Kodu
Kirjeldus
Muutuvas maailmas on vajalik tuua lapsi veel lähemale loodusele, tekitada arusaam juba algkoolieas, et toitu ei pea ostma vaid poest vaid seda on võimalik lihtsate vahenditega ise kasvatada. Lahendus- lasteaedadel, algklassidele võimalus osaleda projektis, kus lasteaia vanem rühm või algkooliklass saab aiandusliku õuesõppe paketi.
Kontakt:
Eva Heliste, muinasjutukodu@gmail.com
 
Idee nimi: Eesti keskne videoõppe keskkond
Kirjeldus
Videokursuste õppekeskkond Eesti haridussüsteemi viimiseks infotehnoloogia sajandisse.
Kontakt:
Hannes Himma, Hannes@pealik.ee
 
Idee nimi: Netikool
Kirjeldus
Idee on luua e-õppeplatvorm Netikool, mis võimaldab koduõppel olevatel lastel omandada kvaliteetset haridust asukohavabalt. Samuti saavad selle abil oma haridusteed jätkata endale sobivas rütmis gümnaasiumihariduseta täiskasvanud, et olla edaspidi tööturul konkurentsivõimelisemad ja/või alustada õpinguid ülikoolis.
Kontakt:
Cathy Vivien Vahi, Cathy.netikool@gmail.com
 
Idee nimi: Noorte Kool
Kirjeldus
Kavatseme korvata haridussüsteemi puudujäägid pakkudes noortele täiendharidust võimaldades neil sirguda iseseisvateks, isemõtlevateks, enesekindlateks ja -teadlikeks ning leidlikeks ja produktiivseteks ühiskonnaliikmeteks.
Kontakt:
Remo Eerma, remo_eerma@hotmail.com
 
Idee nimi: Maagilised Loodushinged MTÜ
Kirjeldus
Inimesed ei tunne loodust ega loodusande mida võiks osata korjata. Heler ja Kunksmooride Kool kutsub, inspireerib ja innustab inimesi loodusega suhtlema ja loodustooteid oma käe ja väega valmistama  Põnevad koolitusvideod/filmid- VALMIMAS!
Kontakt:
Heler Põld, helerpold@gmail.com
 
Idee nimi: Helge Kool
Kirjeldus
Helge on tarkvara koolipsühholoogidele, õpilastele ja vanematele toetamaks õpilaste vaimset tervist ning on suunatud ennetusele ja varasele sekkumisele
Kontakt:
Kersti Peenema, kersti@helge.app


Sotsiaalvaldkonna ideed:

Idee nimi: TALKOUT
Kirjeldus
TALKOUT on suhtluskeskkond, mis koondab nõustajad ja terapeudid,pakkudes seeläbi kliendile kiiret ja lihtsat võimalust saada online nõustamist vajadusel ka koheselt. See ärimudel loob võimaluse, et nõustajad on kättesaadavad ka ööpäevaringselt igal ajal olenemata riigipühadest jne. Abivajatel on võimalik valida väga erinevate nõustajate vahel ning näha, kes on hetkel või muul talle sobival ajal kättesaadav ning siis samas keskkonnas ka anonüümselt nõustamist saada.
Kontakt:
Kaidi Piirimets, Heleriin Vaher, kaidi.piirimets@gmail.com, heleriin.vaher@gmail.com
 
Idee nimi: Vanemluskava
Kirjeldus
Eestis lähevad igal aastal lahku umbes 3000 lapse vanemad, millest mitmed jõuavad pikaajalisse konflikti lastega seotud küsimuste tõttu. Meie pakume välja veebipõhise platvormi, kus vanemad saavad omavahel kokku leppida lastega üleskasvatamise küsimustes mugavalt, läbimõeldult ja põhjalikult.
Kontakt:
Elo Madissoon, Erkki Laaneoks, elo@lapselevanemad.ee, erkki@lapselevanemad.ee
 
Idee nimi: MindLift
Kirjeldus
Vaimse tervise abi on Eestis kallis ning psühholoogide/psühhiaatrite ooteajad pikad, mistõttu inimesed ei leia enda muredele õigeaegselt abi. Meie idee on luua äpp, mis annab inimestele võimaluse tegeleda oma vaimse tervisega proaktiivselt: jälgida oma emotsioone, võtta ühendust psühholoogi ja psühhiaatriga nii sõnumi, video – ja audiokõne teel ning õppida rohkem nii enda kui ka vaimse tervise kohta.
Kontakt:
Karl Oliver Tomson, karlolivertomson@gmail.com
 
Idee nimi: Mind & Body Point
Kirjeldus
Inimeste hea tervise ja õnneliku pikaealisuse toetamine läbi konsultatsioonide, soovituste ning praktiliste harjutuste/tegevuste.
Kontakt:
Jüri Peterson, jyri.peterson@gmail.com
 
Idee nimi: Koduhoolduse abi
Kirjeldus
Koduhoolduse abi inimestele, kes vajavad oma igapäevases elus kõrvalist abi, et tagada neile funktsionaalne ja korras kodu. Korras kodu toetab kodus mõnusat ja hubast elamist.
Kontakt:
Raiko Puustusmaa, raiko.puustusmaa@gmail.com
 
Idee nimi: Sotsiaalrestoran
Kirjeldus
Lasnamäel (ja paljudes teistes asumites Eestis) puudub inimväärikusest lähtuv ja seda toetav, vaesuse ning kuritegevuse ennetamiseks loodud süsteemselt toimiv infrastrukuur (COVID-19 tagajärjel lisandub vaesuses elavaid inimesi hulgaliselt). Isoleeritud inimestel puuduvad piisavad vahendid väljas söömas käimiseks, mis omakorda lisab alaväärsustunnet ja kahjuks loob soodsa platvormi,  nii lähisuhte- kui avaliku vägivalla levikule ja vaesusse jäämiseks. Selle probleemi lahendamise toetamiseks rajame Lasnamäele Sotsiaalrestorani, kus saab odavalt süüa, tervislikke eluviise praktiseerida, toiduraiskamist vähendades oma elukeskkonna ning ühiskonna parendamiseks midagi konkreetset ära teha üksteist kogukonnana toetada. Selline kaasamismudel aitab toetada kõigi osaliste väärikust ning eristada Sotsiaalrestorani selgelt supiköögist..
Kontakt:
Annely Neame, annely@neame.ee
 
Idee nimi: Riskinoorte arenguprogramm Kaitseliidus
Kirjeldus
Katkistest peredest kõrgema energiatasemega, pärit (riski-)noortel on raske haridus-kasvatussüsteemiga kohanduda; eluks vajalikke oskuseid õpitakse tänaval, puudulikult. See omakorda toodab ühiskonda juurde katkiseid inimesi, peresid, uusi riskinoori. Riskinoored vajavad arenguks mõjusamat juhendamist. Projekti käigus luuakse Eesti Kaitseliidus riskinoortele nende spetsiifilisi vajadusi arvestav arenguprogramm.
Kontakt:
Meelis Voolmaa, meelis@sinirist.ee
 
Idee nimi: Erilised purjetajad
Kirjeldus
Koroonajärgses maailmas toimib purjetamine kui arendav, taastav ja teraapiline tegevus terviseprobleemidega, ületöötanud, sotsiaalsetes katsumustes inimestele turvalistes eripurjekates. Purjetamisel on maailmas teadusuuringute põhjal head tulemused isikute enesekindluse, aktiivsuse tõusu, sotsiaalsete oskuste paranemise, terapeudi-kliendi suhte paranemise ja ka ainesõltuvuse kontrolli alla saamise osas. Iseseisvalt merel käimine annaks samuti tuge aktiveeriva ja toetava tegevusena tööelu alustamisel või sinna naasmisel.
Kontakt:
Külli Haav, kyllih@gmail.com
 
Idee nimi: AktiKind
Kirjeldus
Praegused sotsiaalkindlustussüsteemi osad ei ole enam jätkusuutlikud ega arvesta muutunud tööturutingimusi. Lahendus on inimese aktiivsust suurendavale mõttelaadile üles ehitatud raha kogumise süsteem võimalike objektiivsete passiivsusriskide realiseerumise katteks.
Kontakt:
Raina Loom, loomuloo@gmail.com
 
Idee nimi: Hooldekodu dementsusega inimestele
Kirjeldus
Eestis oli 2018.a. hinnanguliselt 22 942 dementsusega inimest ning arvatavasti aastaks 2050 see arv kahekordistub. Suurem osa hooldekodusid ei soovi dementsusega inimesi vastu võtta. Me oleme kogemustega oma ala spetsialistid ning meil on olemas hoone ja idee, kuid puudu jääb vahenditest. Kui teema sind kõnetab ja tahad kaasa lüüa siis võta meiega julgelt ühendust.
Kontakt:
Helen Poldra, seenioritekodud@gmail.com
 
Idee nimi: Südamehaigustevaba Eesti
Kirjeldus
Südamehaigused on juba pikemat aega peamine surma põhjus Eestis (ja mujal lääneriikides). Seni ei ole mitte midagi olulist ära tehtud võitlemaks nende (ja mitmete teiste krooniliste haiguste ning ülekaalu) algpõhjusetega, milleks on ebatervislikud eluviisid ja eelkõige suured puudujäägid tervislikus toitumises. Algatus “Südamehaigustevaba Eesti” on ellu kutsutud artereid ummistavatele toitumisviisidele piisava tähelepanu juhtimiseks ja kõikehõlmavate ennetusmeetmete rakendamiseks.
Kontakt:
Rain Vainik, rain@humare.ee
 
Idee nimi: CommuniCare
Kirjeldus
Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel läbi viidud uuringust selgus, et 85%  hooldekodudes elavaid eakaid külastatakse keskmiselt 2,3 korda aastas. Selle põhjuseks on enamasti kehvad suhted omastega või lähisuhete puudumine. Oleme oma tiimiga loomas platvormi vabatahtlikele,  keda me suuname nende kodukoha hooldekodudesse,  et leevendada sealsete elanike suhtlusvaegust.
Kontakt:
Andre-Loit Valli, communicareest@gmail.com
 
Idee nimi: Breach
Kirjeldus
Aina vananevas ühiskonnas ei ole eakate mure ainult valitsusel. Selle murega peaksid hakkama tegelema samuti ettevõtted ja leidma lahendusi, kuidas abistada töölisi vanurite hooldamisel
Kontakt:
Mario Küla, mariliiskyla@gmail.com
 
Idee nimi: Mobiilse sotsiaalse rehabilitatsioonimeeskonna loomine Kesk-Eestisse
Kirjeldus
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele pääsevad elukoha kauguse tõttu maapiirkondades vähesed. Lahenduseks on mobiilse rehabilitatsioonimeeskonna loomine, kes tuleb oma teenusega kogukonnakeskustesse ja vajadusel koju.
Kontakt:
Kaja Sepp, kajasepp@neti.ee
 
Idee nimi: SELLAVIO
Kirjeldus
Online psühholoogilise nõustamise võimalused on väga piiratud.  Lahenduseks on tarkvara, kus lisaks videovahendusel suhtlemisele on kliendil võimalik ekraanil töötada emotsiooni-, väärtuste-, meeleolu- jm. kaartidega.  Lisaks saab kasutada sümboleid, joonistada skaalasid, skeeme ja pilte. Lahendus soodustab usalduslikku kontakti ja koostööd kliendiga.
Kontakt:
Olle Selliov, olle@sellavio.ee
 
Idee nimi: Kohtumisruum
Kirjeldus
Probleemiks on kasuperedes elavate laste vajaduste ignoreerimine kohtumiste korraldamisel päritoluperedega. Lahendusena näeme probleemi käsitlemist kompleksselt – kõigi nelja osapoolega (kasulaps, bioloogiline vanem , hoolduspere, KOV töötaja),  tegeletakse ühtselt ja ühiselt ning koos pannakse paika last toetav tegevuskava ning viiakse see ellu.
Kontakt:
Lea Sõmer, lea.s6mer@gmail.com
 
Idee nimi: Terapeut taskus
Kirjeldus
Meil on suurel hulgal õnnetuid töötajaid igal alal ning täna pole suudetud nendeni jõuda piisavalt määral, et paraneks vaimse tervise üldnäitajad, mis on kahjuks jätkuvalt kahanemas. Meie lahendus on teaduspõhine, juhtide poolt positiivse tagasisidega testitud kursus koos selgete harjutuste, igapäeva töös rakendatavate harjumustega, mis aitavad parandada märgatavalt töökeskkonda, muuta inimest õnnelikumaks ja teadlikumaks, parandada vaimse tervise näitajaid. Läbi juhtide suudame jõuda ka teiste töötajateni, kuna muudatuste sisse viimine ettevõtte kultuuris algab juhtidest.
Kontakt:
Siim Sildoja, siim@toelinemina.ee
 
Idee nimi: Ways
Kirjeldus
Sotsiaalne kohvik on uue formaadi kohvik. Koht, mis ühendab ühistegevuste kaudu erinevaid inimesi. Keskkonnasõbralik ja mõnus aega veetmine.
Kontakt:
Aleksandra Mihhaltševskaja, amasassa@gmail.com

Keskkonna valdkonna ideed:

Idee nimi: Kalastusõiguse hindamise äpp
Kirjeldus
Kalastamist reguleerivaid piiranguid on kalakaitse eesmärgil põhjendatult hästi palju. On vajadus äpi järele, mille abil saaks nutiseadme positsioneerimise võimalust ära kasutades operatiivselt teavet kõigi antud ajahetkel ja antud kohas kehtivate  piirangute kohta (keelatud püügiviisid, kalaliigid, alammõõdud,  lubatud püügikogused jmt). Äppi võiks koondada lisaks paljusid kalastajaid huvitavat lisateavet (ilmaprognoos, lähimad kalastustarvete kauplused jmt).
Kontakt:
Harry Illak, harryillak@gmail.com
 
Idee nimi: Venekeelse elanikkonna teavitamine elavhõbedat sisaldavate lampide käitlemisest
Kirjeldus
Vene keelt kõnelevad elanikud Tallinna nende teadlikkus elavhõbedalampide ohtudest on väga madal. Lasnamäel 100 tuhat venekeelset inimest mürgitab end ja 30 tuhat eestlast elavhõbedaga. Teabe levitamine meedia ja Interneti kaudu.
Kontakt:
Amir Fatkullin, info@amelta.com
 
Idee nimi: Pata
Kirjeldus
Pandipakendi süsteemi laadne kogumispunktide võrgustik, mille abil lahendame riigi ja kohalike omavalitsuste probleemi sorteerimata (pakendi)jäätmete vähendamiseks segalme prügis ning tarbija suureneva kulu olemprügi ära veos.
Kontakt:
Reelika Pata, reelika.pata@icloud.com
 
Idee nimi: Tee ringi!
Kirjeldus
Tootmises tekkinud materjalijääkide taaskasutus. Noorte abiga leitakse neile keskkonnasäästlik rakendus, mis võimaldab kasutada tootmisjääke omakorda toorainena ning vähendada seeläbi jäätmete teket.
Kontakt:
Kaja Rüütel, kajaruutel@gmail.com


Muu valdkonna ideed:

Idee nimi: Sõna ja Tegu
Kirjeldus
Platvorm „Sõna ja Tegu” võimaldab jälgida poliitikute antud lubaduste täitmist.  See annab tavainimestele võimaluse oluliste küsimuste  juhtimisel ja lahendamisel sõnaõigust omada.
Kontakt:
Natalja Kitam , natalja.kitam@gmail.com
 
Idee nimi: Kooli toit
Kirjeldus
Kooli toit ja ülekaal
Kontakt:
Kalmer Kiidma, vertetom@gmail.com
 
Idee nimi: Anti-Püramiid
Kirjeldus
Probleemiks on väga suur pettuste laine sh võrkturunduse kasutamine pettuste läbiviimiseks. Lahenduseks on pettuste vastase kohtuliku esindusõigusega MTÜ Anti-Püramiid käivitamine.
Kontakt:
Eiko Keeman, eiko.keeman@gmail.com
 
Idee nimi: LifePatch
Kirjeldus
Veealade harrastajal on kõrgendatud risk sattuda vette ning hädaolukorras on kiire abi eluoluline. Paanikanupp päästevesti küljes loob ühenduse abivajaja ja päästjate vahel, võimaldab oluliselt kiirema abi saabumise ning vältida tunde kestvaid tulemuseta otsinguid. LifePatch aitab päästa elusid.
Kontakt:
Liina Vaher, liina@lifepatchpro.ee
 
Idee nimi: Futureproof
Kirjeldus
Futureproof is an insight and forecasting tool to predict the movement of people to minimize crowded spaces and therefor make social distancing more effective.
Kontakt:
Henrik Kriiger, henrikkriiger@gmail.com
 
Idee nimi: Digitaalne talunike turg
Kirjeldus
Lahendus, mis aitab kokku viia väikeettevõtja/taluniku tema kauba ostusoovijatega, sooritada ostu ning tellida kauba soovi korral otse koju. Talunikult otse kaupa tellides teed aitad arendada väikeettevõtlust Eestis, toetada kohalikke ettevõtjaid ja tarbida Eestis kasvatatud värsket toitu.
Kontakt:
Kertu Vuks, kertu@vuks.ee
 
Idee nimi: Ruumivalem
Kirjeldus
Ruumiloome praktika ei ole tõenduspõhine, mistõttu on hea ruumi loomine juhuslik – loodud keskkond ei toeta inimeste heaolu ega vasta tema kohanemisvõimele. Mis oleks, kui keskkonda kujundatakse inimese järgi, mitte et inimene peab kohanema keskkonna järgi? Lahenduseks on teenus, mis siirdab tõenduspõhiseid teadmisi psühholoogiast ruumiloomesse ja rakendab neid süsteemselt ja terviklikult. Teenus loob lisaväärtust keskkonna lõppkasutajale, selle tellijale ja planeerijale.
Kontakt:
Silver Sternfeldt, silver.sternfeldt@gmail.com
 
Idee nimi: Süsteemimuutjate Liiga
Kirjeldus
Toome kokku sotsiaalsed ettevõtjad ja Eesti erasektori sotsiaalse innovatsiooni eestvedajad eesmärgiga esitada väljakutset olemasolevatele ärimudelitele Eestis ning luues uudseid keskkonda ning sotsiaalseid valdkondi arendavaid lahendusi.
Kontakt:
Helen Mikkov, helen@sev.ee
 
Idee nimi: Ekstreemspordihall Tartus
Kirjeldus
Ühiskond on segu väga erinevatest inimestest, kes kõik on meile omal moel olulised. Meie üks eesmärkidest on inimesi julgustada läbi alternatiivspordi harrastamise ja kogukonna ühte kuuluvuse tunde tekitamise, et eriline olla on normaalne. Läbi huvitavate alternatiivspordi harrastamise võimaluste tekitamise loome paljudele inimestele turvalise keskkonna arenguks ja eneseteostuseks, mis kutsub nii avastama, hoolima kui ka tegutsema.  Meie soov on murda barjääre klassi, vanuse, rassi ja soo vahel.
Kontakt:
Liidia Maier, mtuskatehall@gmail.com
 
Idee nimi: Parents Co-Working
Kirjeldus
Koostöötamiskeskus koos lapsehoiuga ja muud lahendused selleks, et väikeste laste vanemad ei peaks enam valima töö ja lapse vahel, vaid saaksid vaheldada tööd ja lapsega olemist just endale ja oma lapsele sobivas rütmis.
Kontakt:
Minna Toots Elise Nikonov, hello@parentscoworking.com
 
Idee nimi: Tsükkel
Kirjeldus
LGBT+ sõbralik menstuatsioonitsükli äpp, mis võimaldab ka mitte-hetero ja transsoolistel inimestel oma tsükleid jälgida mugaval ning neile sobival viisil. Äpis on võimalik valida sõnavalikut, millega kasutaja poole pöördutakse; panna kirja süptomeid; lisada meeldetuletusi ravimite võtmiseks; võrrelda varasemaid tsükleid olemasolevaga ning ennustada selle põhjal tulevasi tsükleid.
Kontakt:
, stihiaal@gmail.com
 
Idee nimi: Citizen OS kaasamisteenus 
Kirjeldus
Arutelude algatajatel ja läbiviijatel puudub lihtne ja üheselt mõistetav arusaam ja oskus, kuidas tehnoloogia kaasabil läbi viia avalikke arutelusid ühiskonda muutvatel teemadel. Soovime välja töötada praktilise, samm-sammulise mudeli  ja juhendi ühiskondlike arutelude algatajatele ja läbiviijatele. Mudel ja juhend võimaldavad läbi mõelda ja kirja panna hea kaasava ühiskondliku arutelu aspektid,  kaardistades ära kõik osapooled, kes peaksid arutelus osalema, tehnoloogiad, mille abil kaasatust suurendada ning planeerida jätkutegevusi (kampaaniad ja muudatuse elluviimine).
Kontakt:
Anett Linno, anett@citizenos.com
 
Idee nimi: Balance the Life
Kirjeldus
Läheneme liikumisele ja spordile innovatiivselt ning mänguliselt – toome kasutusse slackline spordivahendid (slackline ehk tasakaaluliin, millel saab tasakaalu harjutada, kõndida, hüpata või üldfüüsilisi harjutusi teha). Käesoleva projekti abil toome slackline spordi Eesti koolidesse ja koolitame kehalise kasvatuse õpetajaid tasakaaluliine tundides kasutama.
Kontakt:
Tauri-Viljar Vahesaar, taurivahesaar@gmail.com
 
Idee nimi: Platform for creators
Kirjeldus
Platvorm loovinimestele, mis aitab neil oma tooteid müüa ja turundada, jättes neile aega tegeleda vaid oma loominguga. Platvormi keskmes on looja ise oma looga, et saaksime tarbijat disainerile lähemale tuua,  aidates sedasi luua mõtestatud ostlemist.
Kontakt:
Anke Ellik, ankee1987@gmail.com
 
Idee nimi: Koduõigus
Kirjeldus
Sihtrühmaks on meie omandireformis ebaõiglaselt koheldud elanikud,  nn sundüürnikud, kes ei saanud reformi käigus võrdsetel alustel teiste üürnikega oma kasutatavat üürielamispinda üldistel tingimustel erastada.  Lahenduse uudsuseks Eesti Vabariigis on õiguse kui õigluse teostuse rakendamine ühiskonna elu korraldamisel ja konkreetseks väljundiks varade nn tagastamisel tekkinud ebaõigluse ja ülekohtu heastamine.  
Kontakt:
Vello Rekkaro, est.tenants@neti.ee
 
Idee nimi: timmin.ee
Kirjeldus
Platvorm, mis võimaldab koondada ehitus-, arhitektuuri-, sisekujunduse-, heli- ja valguslahenduse teenusepakkujad, et tagada erinevate ruumide (kodu, kontor, hoone) täislahenduse valmimist. Antud platvorm aitab teenuseotsijatel leida kiiresti sobiva spetsialisti, tutvuda tehtud tööde ja koguda tagasisidet. Ilus, turvaline ja mõnus kodu - uus reaalsus.
Kontakt:
Olga Boikova Polina Brottier, polinabrottier@gmail.com
 
Idee nimi: Ülestõusmise aeg on käes!
Kirjeldus
Liig-istumisel on kõrge tervistkahjustav ja rahaline hind.  Probleemi lahenduseks on katkestada hiiliv protsess Homo Sapiens`ist Homo Sedens`iks. Ülestõusmise aeg on käes. Hakkame pihta!
Kontakt:
Ragnar Viir, ragnar.viir@ut.ee
 
Idee nimi: Eesti poliitika portaal
Kirjeldus
Portaal, mis sisaldaks erapooletut infot poliitikute tegemistest, mis aitaks kodanikel informeeritult hääletada.
Kontakt:
Hannes Himma, Hannes@pealik.ee
 
Idee nimi: Hea tuju mäng
Kirjeldus
Vaimse tervise probleemid on järjest enam levivad ning saavad üha enam tähelepanu. Vaimset tervist on võimalik treenida, et seeläbi raskete olukordadega paremini toime tulla. Soovime luua lauamängu,  mis aitaks inimestel oma vaimset tervist treenida ja tugevdada.
Kontakt:
Kadri Koppel, Kadri@menssana.ee
 
Idee nimi: Viisakas auto(juht)
Kirjeldus
Liiklusturvalisus algab liiklusviisakusest, mis eeldab olukorrast reaalajas sõbraliku ja viisaka tagasiside saamist/saatmist. Lahenduseks on autosse paigaldatav  häälskäskluse süsteem. Eelnev on ühendatud skänneriga, mis tundes ära segadust põhjustava auto, edastab viisaka eelnevalt selekteeruva sõnumi vastavale juhile politseid asjasse toomata.
Kontakt:
Heisl Vaher, heislvaher@gmail.com
 
Idee nimi: Changemakers
Kirjeldus
Growth mindset​ ja võime adapteeruda on see, mis toonud meid kiviajast siia. Inimestevahelised ebakõlad ja halvasti toimivad tiimid on aga kahjuks ikka veel iga päev. Maailmamuutja mäng aitab arendada just seda olemaks võimeline adapteeruma ja ehitamaks edukamaid, sidusamaid tiime, mis muudavad nii inimest kui maailma.
Kontakt:
Erkki Kubber, changemakers@changemakers.ee
 
Idee nimi: Subtiitrid vaegkuuljatele
Kirjeldus
Subtiitrid eestikeelsetele olulistele teleülekannetele – eelkõige vaegkuuljatele.
Kontakt:
Erna Tamm, ernat@hot.ee
 
Idee nimi: Eluring
Kirjeldus
Problem: Women lacking a partner for taking care of their needs and education regarding periods. Solution: Mobile application that will become partner for women to provide them with  products regarding hygiene, nutritional neend in periods, and education
Kontakt:
Mirza Imran Gul, mirzaimrangul@gmail.com
 
Idee nimi: Eestioma
Kirjeldus
Väiketootjatel puuduvad oskused ja teadmised, ja ressurss, et end e-kanalite kaudu kättesaadavaks teha. Lahendusena loome kahepoolse müügiplatvormi, kus Eesti toidu väiketootjad saavad lihtsalt oma tooteportfelli esitleda ja müüa ilma e-kaubanduse jaoks suuri kulutusi tegemata. Teisalt on tarbijal, kes teadlikult soovib toetada kohalikku ettevõtlust ning soetada Eesti kvaliteetseid tooteid, võimalik leida tootja enda läheduses ja/või vastavalt tootele ning osta otse tegijalt.
Kontakt:
Jaanika Mirtel Aasa, jaanika.aasa@gmail.com
 
Idee nimi: Smart Livestock
Kirjeldus
Lack of affordable yet efficient smart animal health solution. Providing a smart health monitoring and fleet management solution for cattle farmers. That is going to keep a track of animal health and take timely measures.  
Kontakt:
Faizan Ejaz, mirzafaizanejaz@gmail.com
 
Idee nimi: Miuuv
Kirjeldus
Miuuv on rakendus, mis koondab kokku erinevad spordiüritused, muutes ürituste leidmise, sinna registreerimise ja maksmise mugavaks. Miuuv rakendus on täna saadaval AppStore's ja Google Plays!  
Kontakt:
Lauri Saidla, info@miuuv.com