Inkubaatorisse esitati 2019. aastal kokku 82 ühiskonda paremaks muutvat ideed. Kahjuks saime vastu võtta vaid 10, aga et anda ka teistele meeskondadele võimalus leida mõttekaaslasi, loetleme need ideed (esitatud kujul), mille esitajad andsid loa idee ja kontaktide jagamiseks, siin üles. Kui idee tundub huvitav, võtke esitajaga julgelt ühendust ja mine tea, milline tore koostöö sellest sündida võib!

Ideed haridusvaldkonnas:

Idee nimi: 
Edumus
Kirjeldus:  Eestis on järgmise viie aasta jooksul hinnanguliselt puudu ligi 3000 õpetajat. Selleks, et õpetajate puuduse trendi leevendada, aitab Edumus töötavatel spetsialistidel Eesti noorte haridusse panustada, õpetades ühes koolis ühele klassile ühte ainet.
Kontakt: Maria Rahamägi, hello@edumus.org

Idee nimi: EduScape
Kirjeldus:  EduScape suurendab õpilaste huvi loodusteaduste vastu, pakkudes teadusteemalisi põgenemismänge, mille abil saab iga ruumi muuta teadusteemaliseks põgenemistoaks.
Kontakt: Luise Tiks, luise.tiks@gmail.com

Idee nimi: Enter2SustainIT programme by Positive Impact Academy
Kirjeldus: Tänapäeva õpe keskendub ühiskonnas probleemide lappimisele, kuid mitte juurprobleemide lahendamisele. Oluline anda juba keskkoolieas olevatele noortele oskused mõelda jätkusuutlike algatuste peale, mida on võimalik saadud ettevõtluse ja IT-teadmistega ära teha.
Kontakt: Vanessa Vorteil, v.vorteil@yahoo.com

Idee nimi: Hariduskaart
Kirjeldus: Hariduskaart kuvab visuaalselt ja mänguliselt õppija personaalset õpiteed elukestvas õppes ja karjääri loomisel. Kaart kujuneb õppekava teemade abil ja õpianalüütika (õpiväljundid, õpitulemused, õpikäitumine) tulemustest. Hariduskaart asub eraldi platvormil ja on ühendatud õppeinfosüsteemide ja digiõppekeskkondadega. Identifitseerimine toimub Har-ID (Smart-ID, ID-kaart) abil.
Kontakt: Kersti Varblane, kersti.varblane@kiili.edu.ee

Idee nimi: Inseneeria töökoda noortele
Kirjeldus: Eesti ühiskonnas on vähe võimalusi inseneeriaalaseks huvitegevuseks ja seeläbi puudub noortel huvi minna antud valdkonda õppima, mis mõjutab laiemalt Eesti tööturgu. Loome noortele mitmekesised võimalused inseneeria praktiseerimiseks ja vaba aja veetmiseks.
Kontakt: Simo-Jarek Zaranek, simojzaranek@gmail.com

Idee nimi: Montessori kooliklass
Kirjeldus: Soov on luua Montessori kooliklass.
Kontakt: Jaanika Müürsepp, info@montessorieesti.ee 

Idee nimi: MTÜ Mõõgavennad
Kirjeldus: Teatud hulgale põhikooliõpilastest pakuvad nutiseadmed ja arvutimängud rohkem huvi kui igapäevane koolitöö ja see võib põhjustada koolist väljalangemist. Meie eesmärgiks on nutisõltuvuses põhikooliõpilaste õppetöö toetamine, kasutades neile tuttavaid ja huvitavaid laua-, jutu-, arvuti- ja rollimängu elemente õppetundides. Selleks planeerime välja töötada tööriistakasti õpetajale.
Kontakt: MTÜ Mõõgavennad, akaldra@gmail.com

Idee nimi: Õppijate areng koolis, tööl ja ühiskonnas
Kirjeldus: Eesmärk on töötada välja noorte sotsiaalse, poliitilise ja majandusliku hariduse põhimõistete ja teooriate süsteem ning rakendada seda vastavate õppematerjalide välja töötamiseks. See mõistete süsteem lähtub riikliku õppekava eesmärkidest ja seostub ühiskonna ja inimeseõpetuse ainete kavade ja õpikutega põhikooli tasemel.
Kontakt: Dr. Kaarel Haav, haav46@gmail.com

Idee nimi: Slang
Kirjeldus: Our ability to learn a foreign language quickly and fully means opportunity. Slang is an app to expedite the learning process through specially curated film and television for learners of all languages: whether business professionals, students, migrants, or underserved populations.
Kontakt: Ryan Sandberg, ryan.sandberg@vikk.ee 

Idee nimi: Tartu Demokraatlik Võlukool
Kirjeldus: Ebaefektiivne konfliktide lahendamine koolis on probleem. Lahenduseks pakume vahendusringi meetodit, kus ei kasutata karistamist ja konflikti lahendamise protsessi kaasatakse õpilasi.
Kontakt: Margit Reinkubjas, vabadusoppida@gmail.com 

Idee nimi: Ülikoolilised valikained
Kirjeldus: Probleem on ühe riikliku gümnaasiumi õppekavaga piiratud gümnasistide valikainete valik, sellest tingitud nende ja õpetajate vähese motivatsiooni ning aja kasutu kulutamise sagedasem esinemine. Lahendus on linnapõhine koolidevaheline valikainete uudne süsteem, mille MVPks on valikainete loetelu, registreerimise ja tagasisidega.
Kontakt: Alexey Nesterovich, ee39310253725@gmail.com

Idee nimi: UniBlock
Kirjeldus: Lähiaastatel väheneb lasteaialaste ja algklasside õpilaste arv, kuna rahvastiku arv selles vanuses laste ja õpilaste osas väheneb, samas jääb koolis puudu eripedagooge. UniBlock keskendub esialgu lasteaia- ja klassiõpetajate ümberõppele eripedagoogika valdkonnas. Eesmärgiks on võimaldada õpetajatel teha karjääripööret ja rikastada juba oma olemasolevaid erialaseid teadmisi eripedagoogika valdkonnas.
Kontakt: Mari-Liis Sults, mari-liis.sults@koplikool.ee

Idee nimi: Vaba Aasta Kool
Kirjeldus: Heaoluriikides on depressioonist tulenevad vigastused noorukieas kõige sagedasemaks surmapõhjuseks ja nii ka Eestis.
Vaba Aasta Kool on noortele võimalus võtta aastaks nn „aeg maha“ põhikooli / gümnaasiumi ja ametikooli / kõrgkooli vahel, et mõista, mida nad tõeliselt tahavad õppida, millisele elukutsele ja tegevustele pühenduda. Vaba Aasta Kooli õpilase sisend haridusmaastikul on koostöö haridusruumis muul tasandil õppiva noorega, koostöö ja dialoogi tekitamine õmblusteta õpiruumis.
Kontakt: Mari-Liis Sults, mari.liis.sults85@gmail.com

Idee nimi: Vahetusõpetajad
Kirjeldus: Õpetajate vahetus võimaldab kogeda uusi kogemusi nii õpetajatel kui ka õpilastel. Õpetajad saavad kogeda eri tüüpi õpilasi ja õpilased eri tüüpi õpetajaid. See on tore kogemus kõigile.
Kontakt: Keili Kiidma, Keili.kiidma@gmail.com

Idee nimi: VaikusRuum
Kirjeldus: Tempokas ja konkurentsi õhutav ühiskond väsitab inimesi, sealhulgas ka õpilasi ja õpetajaid, ning see soodustab negatiivsuse tekkimist, mis paratamatult mõjutab ka ümbritsevaid inimesi. Meie idee on ehitada ja viia koolidesse teisaldatav helikindel puhkeruum (Vaikuspesa), kus õpilased-õpetajad saavad end ümbritsevast maailmast välja lülitada, puhata ja leida selgema kontakti iseendaga. Sellega seonduvalt pakume võimalust kuulata meie poolt välja töötatava Vaikusäpiga nii erinevaid loodushelisid kui ka igaühe enda häälega salvestatud meditatsioone ja positiivseid enesesisestusi. Plaanis on hakata korraldama vaikuslaagreid, kuhu mahuvad ka meelerahu harjutused.
Kontakt: Taavet Borovkov (taavet.borovkov@gmail.com), Tõnis Tamme (tamme97@gmail.com)

Sotsiaalvaldkonna ideed:

Idee nimi: 
Eteko Leppsaare idee
Kirjeldus: 
Probleem: Toidu raiskamine kümnete tuhandete tonnide kaupa iga aasta (eelkõige poeketid), samal ajal pered Eestis nälgivadLahendus(ed): Poekettide ettekirjutiste muutmine, toidutootjate tootmise vähendamine (alati saab öelda, et kahjuks on otsas, kui üle toota ja pärast kõik minema visata). Omavastutusel (nime ja allkirja vastu näiteks) toitu osta.
Kontakt: 
Eteko Leppsaar, eteko19@hotmail.com

Idee nimi: 
Hingepide
Kirjeldus: 
Koolitoidu ebaühtlane kvaliteet ja pigem kehv maine aitab kaasa laste ja noorukite ebatervislike toitumisharjumuste süvenemisele, mistõttu väheneb nende vaimne ja füüsiline võimekus. Soovime muuta koolitoitlustuse õppetöö osaks, et arendada metoodiliselt laste ja noorte toidukultuuri, soodustades seeläbi läbimõeldud ja täisväärtuslikku toitumist. Lahenduseks töötame välja koolitoidu pakkumise terviklahenduse ehk selge kontseptsiooni (sh konkreetsed juhised) nii koolipidajatele kui koolitoitlustuse korraldajatele kui ka koolitoitlustuse pakkujatele ja tooraine tarnijatele.
Kontakt: 
Renee Roomet, renee.roomet@waldorf.ee

Idee nimi: 
Hooldekodud korda!
Kirjeldus: 
Paljud Eesti hooldekodud on halvas seisus - majad lagunevad, töötajad alamotiveeritud, jne. Aitame hooldekodudel leida raha majade korrastamiseks, töötajate koolitamiseks, jms.
Tuleme appi raha taotlemisel erinevatest fondidest ja riigilt. Lisaks korjame annetusi ja muid rahalisi ning mitterahalisi vahendeid.
Kontakt: 
Jarmo Mätnikov, matnikov@hot.ee

Idee nimi: 
Julgus muutuda
Kirjeldus: 
Tänasel päeval on kinnipidamisasutustest vabanenute retsidiivsus suur, kuna neil puuduvad praktilised oskused igapäevaeluga toimetulekuks. Lahendusena pakume tugiprogrammi loomist, mis algab juba kinnipidamisasutuses erinevate töötubade läbiviimisega. Peale vabanemist toimib tugivõrgustik edasi, vabanenutele pakutakse tuge asjaajamistes ja töökoha leidmisel. Teeme koostööd erinevate tööandjate ja riigiametitega.
Kontakt: 
Eve Tobias, evetobias@gmail.com

Idee nimi: 
Kuue klotsi mänguminutid
Kirjeldus: 
Kuue Lego Duplo klotsiga erinevaid juhitud tegevusi tehes on õpetajal võimalik lapse tähelepanu koondada ja mõttetööd ergutada. Kindlustada, et õpilane on kohal ja valmis uue info vastuvõtuks. Erinevaid tähelepanu-, koordinatsiooni- ja keskendumisharjutusi tehes õpetame lapsele, kuidas keskendumisprobleemidega toime tulla.
Kontakt: 
Jaana Kõvatu, kovatujaana@gmail.com

Idee nimi: 
Lapsed tantsima
Kirjeldus: 
Lapsed lasteaias tantsima
Kontakt:
Mihkel Karus, kamihkel@gmail.com ja Anneli Karus, annelikarus@gmail.com

Idee nimi: 
Lapsehoid 2.0
Kirjeldus: 
Lapsehoid 2.0
Kontakt:
Rando Keskküla, rando.keskyla@gmail.com ja Külli Kool, kyllikool@gmail.com

Idee nimi: 
Mahe ja Muhe
Kirjeldus: 
Probleem seisneb avalikult rahastatud toitlustuse (eelkõige haridusasutustes) kõikuvas ja kehvas kvaliteedis – meie lapsed ei saa koolis tervislikku toitu. Soovime luua koolikokkade abistamiseks üleminekusüsteemi, mis hõlmab vajalikke ressursse menüüde tervislikumaks muutmiseks (retseptid, koolitused, nõustamisteenus jm) ning ka veebiplatvormi, mille kaudu saab sama mugavalt tellida kohalikku mahetoitu kui täna tellitakse imporditud tavatoitu.
Kontakt: 
Maris Andreller, ​maris.andreller@gmail.com

Idee nimi: 
Maire Aasmäe idee
Kirjeldus: 
Põlvkondade omavahelise sidususe kadumine ja sellest tulenev sotiaalne abitus on probleemiks. Lahendusena näen rajatavat kasvukeskkonda, kus kooselamise-ja töötamise kasutegur on sotsiaalselt küpsem ja õnnelikum inimene. 
Kontakt:
Maire Aasmäe, maire.aasmae@gmail.com

Idee nimi: 
Meeletreener
Kirjeldus: 
Eesmärgiks on ennetada erinevad vaimse tervise probleeme ühiskonnas – läbipõlemine, depressioon ja ärevushäired. Ennetamiseks on vajalik heade harjumuste tekitamine, näiteks meelerahutreeningute abil, mida on võimalik teostada läbi pideva kordamise.
Kontakt: 
Kaire, kaire@restart24.ee

Idee nimi: 
Eriline Maailm
Kirjeldus: 
Erivajadustega lastele haridust ning arengu korrigeerimist pakkuvad teenused on lahus, mis ei anna nii palju võimalust tegeleda erivajadustega laste mitmekülgse arendamisega (õppimine, sotsiaalsed oskused, pere tugitegevused, emotsionaalne intelligentsus, korrigeerimistegevused, füüsiline areng jne). Lahenduseks näeme arendava keskkonna (arendus- ning korrektsioonikeskus) avamist MTÜ Vivere Erakooli (erivajadustega lastele kool, mis pakub üldharidust) kõrval, kus soovime pakkuda mitmekülgset täisteenust, mille iga „taseme“ areng ning hariduslik keskkond toetaksid teineteist ning aitaksid kaasa erivajadustega laste sotsiaalse, emotsionaalse, füüsilise, loomingulisuse jt arengule. Keskusesse toome ning loome innovaatilisi, mitteformaalseid, sõbralikke metoodikaid, kujundame õpinguid ja arengut toetava keskkonna ning kaasame motiveeritud ja loomingulisi spetsialiste.
Kontakt: Julia Stolberova, erilinemaailm@gmail.com

Idee nimi: 
NõustamisTakso
Kirjeldus: 
Arendame platvormi, mille vahendusel pakume asukohavaba nõustamis - ja enesetäiendusteenust (koolitused, tugigrupid jm). Lahendame probleemi, milleks on vaimse tervise probleemide korral abi kättesaadavuse kiirus ja anonüümsus.
Kontakt: 
Mariin Kärp, mariinkarp@gmail.com

Idee nimi: 
Tugevad Naised
Kirjeldus: 
Tugiorganisatsioon lapsena seksuaalset ärakasutamist/vägivalda kogenud täiskasvanud inimestele ja nende lähedastele. Ka täiskasvanuna võib saada abi, paranemine on aeglane, aga võimalik. Pakume lahendusteks : nõuandetelefon, chat, tugirühmade kogunemised, personaalne nõustamine ja tulevikus ka koolitamine. Kontakt: Rita Holm, rliina50@hotmail.com

Idee nimi: 
SOTSAB
Kirjeldus: 
SOTSAB - Sotsiaalabi andmebaas. Kui inimestel tekib sotsiaalvaldkonnast tulenev probleem, puudub tal teadmine, kuhu vajaliku abi saamiseks pöörduda, mistõttu ta ei pruugi saada parimat võimalikku abi. Loome infotehnoloogilise lahenduse, mis vajalike andmete sisestamisel annab soovitused, milliseid teenuseid või tooteid inimene vajab. Kogume ühele kodulehele info: 1) õigusaktide; 2) sobivate teenusepakkujate; 3) sobivate seadmete ja vahendite ja muu olulise kohta.
Kontakt: 
Õnne Liv Valberg, onneliv@gmail.com

Idee nimi: 
SOTSLAB
Kirjeldus: 
Eesti sotsiaalteenuste kvaliteet on ebaühtlane ning teenust vajavate inimeste vajadused ei saa kaetud. Sotsiaalteenuste osutajad vajavad tuge teenuste arendamisel. Loome erinevate tugifunktsionaalsustega veebiplatvormi, kus teenusosutajad saavad läbi viia kvaliteedikriteeriumitel põhinevalt sisehindamist ja koosloomes klientide ning teiste huvirühmadega luua paremaid teenuseid. Teenuste kasutajatel on võimalus anda jooksvalt teenuste kohta tagasisidet kliendivaatest, rahastaja näeb veebilehel vajalikku infot teenuseosutaja kohta ning järelevalveüksus saab sisendi teenuste hindamiseks.
Kontakt: 
Keiu Talve, keiutalve@gmail.com

Keskkonna valdkonna ideed:

Idee nimi: 
BIOTRAIL-EST
Kirjeldus:
Probleemiks on toidujäätmete teekond.
Lahenduseks on Eestis toodetud prügikastikesed, Eestis toodetud biokomposteeruvad kotid ja teavitustöö.
Kontakt: 
Relika A. Williams, Relika.williams@gmail.com

Idee nimi: 
Klaasihunt
Kirjeldus:
Lahenduseks on teise ringi pandi märgistuseta klaastaara lihtsaks, mugavaks ja lahedaks loovutamiseks mõeldud nutirakendus keskkonnateadlikult käituvale inimesele ja ettevõttele, mille kaudu taara satub reaalselt taaskasutusse.
Kontakt:
Olga Kuvatova, olga.kuvatova@gmail.com, märksõna "klaasihunt"

Idee nimi: 
Maherobootika
Kirjeldus: 
Mahesaadused on kallid, sest madala efektiivsusega protsesside tõttu on tootmiskulud suured. Arendame renditeenust, et tööstuses kasutatavad automaatikalahendused juurutada taskukohaselt mahetootmisesse.
Kontakt: 
Kairi Kõrve, kairi.korve @gmail.com

Idee nimi: 
Puhas Ring
Kirjeldus: 
Jäätmete probleemile lahenduse leidmine ja lahenduste elluviimine koos üleriigiliste teavituskampaaniate ja kohtumiste sarjaga.
Kontakt: 
Kaiti Kartusov, Farištamo Eller,  puhasring@gmail.com

Idee nimi: 
Pakendijäätmete ringlus – SORT APP
Kirjeldus: 
Boonussüsteemiga pakendijäätmete tagastuspunktide loomine, mida toetaks lõpptarbijale suunatud mugavate sorteerimislahenduste turule toomine.
Kontakt:
Reelika Pata, reelika.pata@icloud.com

Idee nimi: 
REPLA-EST
Kirjeldus: 
Kasuta teadlikult plastikut ja hooli, ole teadlik, mis sellest edasi saab. Plastiku ümbertöötlemine pidi olema poole väiksema energiakuluga kui plastiku tootmine.
Kontakt: 
Relika Williams, Relika.williams@gmail.com

Idee nimi: 
Teeme Ringi
Kirjeldus: 
Meie soovime pakkuda toitlustajatele korduvkasutavate toidukarpide süsteemi, mille tulemusena ei tekiks enam keskkonda koormavaid jäätmeid. Iga pakend, mis lõpetab olmeprügis, on maha visatud raha ja ressurss. Paneme need ressursid paremini meie heaks tööle.
Kontakt: 
Pille Metsik, Pillemetsik87@gmail.com

Idee nimi: 
Viimsi Puhtaks
Kirjeldus: 
Soovime luua interaktiivse keskkonna, mis aitaks, julgustaks ja motiveeriks inimesi koju kogunenud asju ringlusesse laskma – asju müües, annetades ja liigiti sorteerides.
Kontakt: 
Viktoria Tuulas, tere@taruviimsi.ee

Muu valdkonna ideed:

Idee nimi: 
Abipu
Kirjeldus: 
Puhastusteenindajad on alamakstud puuduvate teadmiste ja tugivõrgustiku tõttu. Me anname neile ettevõtluse- ja rahaalased teadmised, loome tööalase võrgustiku ning tõstame koolitustega konkurentsivõimet.
Kontakt: 
Riina Värs, riina.vars@gmail.com; Liisi Siibak, liisi.siibak@gmail.com

Idee nimi: 
ALPA
Kirjeldus: 
Oleme ise lapsevanematena märganud, et eesti väikelastele näidatakse väga palju Ameerika kultuuril põhinevat ingliskeelset audiovisuaalset sisu. Meie arendame mängulist mobiilirakendust väikelastele ja nende vanematele, mis põhineb lapse kodusel kultuuril, sisaldab rahvapärimust, on lapse emakeeles, hariv, reklaamivaba ja turvaline ning loodud koostöös lapse arengu ekspertidega.
Kontakt: 
Mikk Lilles, mikk@alpa.ee

Idee nimi: 
ChanceWay
Kirjeldus: 
Ühiskonnal on näha raha ja töö puudust. Tahame teha süsteemi, mis viiks kokku inimesi, kes tahaks väikesid töid teha ja inimesi, kes tahaksid seda pakkuda. Näiteks: mul oleks vaja muru niita, aga aega ei ole, süsteemis leiaks endale tegija.
Kontakt: 
Ilja Lebedev, iljalebedev@icloud.com

Idee nimi: 
Haapsalu subkultuur
Kirjeldus: 
Muusikaüritused Haapsalus aastaringseks.
Kontakt: 
Janek Palmiste, palmiste.janek@gmail.com

Idee nimi: 
Hea kodaniku palk
Kirjeldus: 
Hea kodaniku palk on veebiplatvorm, mis jagamismajanduse põhimõttel maksimaliseerib ‘’Heade kodanike’’ mõju.
Kontakt:
Jiri Krejci, tailorkrejci@gmail.com 

Idee nimi: 
Headusmasin
Kirjeldus: 
Üleriigiline(ÜLEMAAILMNE loodetavasti:) annetustejagamisstruktuur, mis lahendab ühtepuhku kõiki inimeste aplikeeritud häälsõnumeid, katalogeerib ka mittevõitvad häälsõnumid edasiseks lahendamiseks.
Kontakt: 
Kert Hallik, Kert.Hallik@mail.ee

Idee nimi:
Kogukonna platvorm
Kirjeldus: 
Platvorm, mis toetab kogukondi ja annab inimestele võimaluse erinevaid teenuseid vahetada, sõltumata rahandussüsteemist. Igal inimesel on väärtus, mida anda – platvorm aitab tal leida inimesed, kellele seda pakkuda.
Kontakt: 
Madis Mark, matumark@gmail.com

Idee nimi: 
Lastekonstruktor
Kirjeldus: 
Haridusprogrammide toetamine läbi lastekonstruktori arenduse, tootmise ja müügi.
Kontakt: 
Aleksandr Koltsov, Alex.koltsov@hotmail.com

Idee nimi:
Maias Maiu
Kirjeldus: 
Suhkru ja nisu tarbimise vähendamine, maiustustest loobumata. Toodetud küpsetised on suhkru- ja gluteenivabad.
Kontakt:
Riina Kuusemäe, riina@maiasmaiu.ee

Idee nimi: 
Nutilusikas
Kirjeldus: 
Lusikas hoiab teepakki enda küljes, saab ilusti teed segada ja seda ei pea näppudega puutuma. Peale tee tõmbamist on pakki lihtne prügikasti visata kerge vajutusega.
Kontakt: 
Risto Kallaste,  trepiabi@gmail.com

Idee nimi: 
Organisatsiooni EQ-maatriks
Kirjeldus: 
Organisatsioonide emotsionaalse kapitali (EQ) terviklik kaardistamine/juhtimine koos intellektuaalse (IQ) ja füüsilise (PQ) kapitaliga on täna veel problemaatiline.Lahendusena töötatakse välja organisatsiooni EQ-maatriks, mis aitab kaardistada organisatsiooni EQ ning luua sellele sihipärane arengukava koos IQ ja PQga.
Kontakt:
Meelis Voolmaa, meelis.voolmaa@eesa.ee

Idee nimi: 
P A I - panusta arengusse ja iseendasse!
Kirjeldus: 
Põhiprobleemiks on väikelaste vanemate ajaliselt pikk karjäärikatkestus ja soov naasta tööturule. Antud idee põhiliseks sihtrühmaks on töökarjääri katkestanud 20-45. aastased väikelaste lapsevanemad. Luuakse paindlik ja innovatiivne koolituse ja nõustamise kogukond väikelaste lapsevanematele internetis-paipilv.ee. Seal keskkonnas on võimalik igal kasutajal süsteemselt avastada enda tööalast eneseteostust. Programm kestab minimaalselt 6 kuud, mille jooksul luuakse koostöös inimese ja spetsialistidega individuaalne arengustrateegia plaan töökarjääri muutmiseks.
Kontakt: 
Triin Raudoja, ettevotlik@gmail.com

Idee nimi: 
Pakify
Kirjeldus: 
Internetikeskkond, mis on mõeldud kahe osapoole vahel turvaliselt kauba ostmiseks ja müümiseks. Ostja ja müüja lepivad kokku kauba hinna ja ostja maksab internetikeskkonnas kauba hinna ja postikulu. Raha vabastatakse müüjale alles siis, kui kaup kohal ja kinnitatud, et kaup on korras.
Kontakt: 
Olavi Allik,  OlaviAllik@gmail.com

Idee nimi:
Saagu Parem
Kirjeldus: 
Vabatahtlike kaasamise mudel – Kogukonnakeskus Saagu Parem töötab välja vabatahtlike kaasamise mudelit. Organisatsiooni kasvades on kasvanud vajadus temaatikat efektiivsemalt hallata, et iga vabatahtlik saaks panustada soovitud mahus ning see jõuaks parimal moel just õige abivajajani. Otsitakse ideid vabatahtlike motiveerimiseks ja nutikaid lahendusi vabatahtlike “infopanga” loomiseks.
Kontakt: 
Saagu Parem keskus, eestvedaja Piret Haljend, piretph@hot.ee

Idee nimi:
S.A.N.I
Kirjeldus: 
Students who are new to Tartu face issues when it comes to finding long term accommodation. Sani is raising awareness and providing a hassle free way for students to find, vet, negotiate and rent their new home, for the fair price without any fees added. Sani is the rebel watchdog, that wants to bring misfortune to the predatory rental market and help UT students to avoid some of the big bad wolves of Tartu.
Kontakt: 
Team S.A.N.I, Sani@ut.ee

Idee nimi: 
Värviline Revolutsioon
Kirjeldus: 
Soovime korraldada demokraatiakriisi simulatsiooni “Värviline Revolutsioon”, et valmistada Eesti vabakond ette võimalikuks Poola või Ungari moodi avatud ühiskonna kahjustumise ohuks.
Kontakt: 
Herman Kelomees, kelomees@gmail.com ja Ivo Visak, ivo.visak@gmail.com

Idee nimi:
VAZAR
Kirjeldus: 
Informatsioon toimetakse peamiselt teksti kujul, videoformaat enamiku inimeste jaoks on kallis ja ei ole alati kättesadavav. Me tahame seda protsessi lihtsustada - luua võimalus: koht, vajalik varustus, selged juhised, vajalikud jaotuskanalid. Eesmärk: väikestel ettevõtetel, MTÜ-del ja tavalistel inimestel on võimalus varustatud kohas videot või otseülekandeid filmistada, mida nad vajavad (informatiivne, hariv, reklaamvideo, perearhiiv, intervjuud, minisaated).
Kontakt:
Valeria Lavrova, valeria.lavrova@gmail.com

Idee nimi:
Vedur
Kirjeldus: 
Aidata kaasa üha teadlikumaks muutuva Ida-Virumaa uute külgede avastamiseks/eksponeerimiseks. Tuua ühele pinnale Eesti disainmööbel, kodumaine toit, kujundades elamuslik miljöörestoran ja teematoad, privaatseteks ja ärikohtumisteks sobiv paik. Luua võimalus esimeseks lavakogemuseks noortele artistidele. Positiivse elamuse saamise läbi jõuda äratundmiseni kogetud disainmööbli soetamise soovis ning naasta Ida-Virumaale uusi elamusi saama.
Kontakt: 
Maarja Abel, maarjaabel@gmail.com ja Signe Abel, signe.abel@gmail.com